Månadsarkiv: april 2014

Vänsterpartiets svar till PRO

Under dagens debatt som PRO arrangerade lämnade vi följande skriftliga svar på deras frågor. Jag representerade vänstern under debatten där alla partier i fullmäktige utom SD deltog.

RIKSPOLITIK

  • 1.Om pensionsystemet:  Ett stabilt och robust pensionssystem är av central betydelse för enskilda människor men också för samhället. Vårt gemensamma pensionssystem bör vara utformat så att det ger ekonomiska förutsättningar för ett värdigt liv när den aktiva arbetsperioden avslutas. Vänsterpartiet menar att pensionen, i likhet med övriga socialförsäkringar, bör följa inkomstbortfallsprincipen. Tidigare beräkningar visade att en industriarbetare skulle få 62 procent av slutlönen i statlig pension, vilket bör tjäna som ett riktmärke. Pensionen bör även följa löneutvecklingen. Pensionssystemet bör vara utformat så att det inte missgynnar dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka. Det måste vara bakomliggande inkomster som ska ligga till grund för pensionens storlek och inte allt sämre ersättningar i andra trygghetssystem. Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Det är viktigt att vi gemensamt sprider de risker som kan uppstå även i ett nytt pensionssystem. Förvaltningen av pensionskapitalet måste ske effektivt och användas klokt för att stärka Sveriges samhällsbygge genom väl valda investeringar för framtiden. Pensionssystemet måste vara fullt finansierat via avgifter samt ha tillräckligt med fonderade medel för att klara ekonomiska kriser. Lösningar som är gynnsamma för breda grupper skapar ett sammanhållet och gott samhälle i stället för spänningar mellan dagens pensionärer och de som arbetar i dag men som blir morgondagens pensionärer.
  • 2. Om pensionärsskatten: Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller föräldrapenning m.m.
  • 3 Boende för äldre:  Att bo på ett särskild boende ska inte anses vara fult utan tvärtom en rättighet för dom äldre som är i behov av det. Att bo hemma ska vara möjligt om så önskas men trösklarna måste sänkas för att få möjlighet till ett särskilt boende. Oro och otrygghet bedöms inte längre som tillräckliga skäl för att bevilja vård- och omsorgsboende, utan i många fall krävs en demensdiagnos för att få en plats. Det förekommer även att väntetiderna för att få en plats är alltför långa, varmed ett större ansvar lastas över på de anhöriga. För att kommunerna ska kunna bygga fler vård- och omsorgsboenden behövs ändamålsenligt utformade investeringsstöd på nationell nivå. Det måste också finnas möjlighet att anställa personal, vilket utgör den stora kostnaden. Kommunerna behöver få ökade anslag för att kunna anställa mer personal i äldreomsorgen. Idag går äldreomsorgen i flera kommuner med underskott. Äldreboendet ska vara öppet och en resurs för de äldre i området. På äldreboendet ska de kunna delta i aktiviteter, låna lokaler och inta måltider. Den 19 september 2012 fattade riksdagen ett enhälligt beslut om en parbogaranti, en fråga som Vänsterpartiet drivit och motionerat om i flera år. Par som har levt ihop en stor del av livet ska självklart erbjudas möjlighet att fortsätta göra det, även om det bara är en av dem som behöver bo i vård- och omsorgsboende. Erfarenheterna från de kommuner som erbjuder parboenden är att det är relativt få som väljer detta alternativ. Det är därför viktigt att anhöriga alltid ska känna sig välkomna att besöka och om de vill, delta i omsorgen av sina närstående. Äldreomsorgen ska välkomna alla äldre. För att kunna göra det måste man inse att äldre inte är en homogen grupp. Precis som när det gäller alla andra kan äldre ha olika etniska ursprung, ett annat modersmål än svenska eller exempelvis vara hbtq-person. Vissa äldre har fått funktionsnedsättningar på äldre dagar och andra har haft dem under lång tid eller i hela livet. För att möta alla med värdighet behövs kunskap och ibland organisatoriska förändringar.

Lokala frågor.

  • 1.Om Kommunala pensionärsrådets vara eller icke vara: Vänsterpartiet anser att KPR naturligtvis ska vara kvar. Det är en viktigt länk mellan politiken och verksamheten.
  • 2 Om särskilda boenden:. För 10 år sedan fanns det en politik i vår kommun som sa att man mer eller mindre påtvingad bo hemma. Att flytta in till ett särskilt boende skulle vara av yttersta nöd och man skulle helst inte prata högt om det. I dag är det annorlunda. Dom äldre har fortfarande möjlighet att bo hemma men att flytta till ett särskild boende har blivit lättare. Vi tycker att kommunen ska satsa på att utveckla dom olika särskilda boendena. Man ska beakta förutom fysiskt och psykisk funktionshinder även den sociala funktionshindret. Påtvingad ensamhet kan leda till psykiska funktionshinder.
  • 3. Om vilka satsningar som riktats till äldre: Vi anser att alla kommunens olika investeringar också kommer dom äldre medborgarna till pass. Men specifikt har Socialnämnden gjort en hel del satsningar som kommer dom äldre till pass. Personalen inom äldreomsorgen har fått gå fortutbildningar och man har satsat på ett palliativt team bland annat. Vi i Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på personalen, på dom särskilda boendena, på dom äldres vardag. Vid senaste fullmäktige den 7 april yrkade vi t ex tillägg att kommunen står för terminsavgiften (150-200) till Korpens pensionärsgympa för de som lämnar in ansökan om det. Vi tycker att det vore en bra investering att även dom fattigaste pensionärerna ska kunna gympa och att man i förlängningen minskar vårdbehovet.

1.a maj

1.maj

1 maj märke 2014

Vi är inte till salu men vi har 1.maj märken till salu
Kontakta mig om du vill köpa en eller flera för 20:-
Behållningen av 1 maj märket går till UNICEF

Demokratipris 2014

Sex demokratipris har vi delat ut genom året.. nu senast Emmaboda VIsförening.

Demokratipriset 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart är det dags att utse 2014 års pristagare. 
Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.
skicka din nominering till: [email protected]

Landstingsgruppens nyhetsbrev mars

I början av mars hölls årets första fullmäktigemöte, vilket blev en ganska odramatisk tillställning utan större konflikter. Mötet webbsändes, men om man inte tittade så missade man inte så mycket. Det är tydligt att borgarna i länet är trötta och idélösa då de mest försöker göra storpolitik av detaljer. Det är kanske inte så konstigt då Landstinget i Kalmar län på många områden tillhör landets mest framgångsrika.

Den 12 mars fick landstingsrådet Linda Fleetwood möjlighet att delge för en del av dessa framgångar och hur Vänsterpartiet kan göra skillnad i politiken, när vänsterpartistiska landstingsråd och politiska sekreterare från hela landet samlades till ett möte i Stockholm. Tiden var såklart för kort för att redogöra för allt men hon redogjorde för hur vi infört avgiftsfri sjukvård för alla över 85 år och vid psykiatrisk tvångsvård, hur vi satsar på nära psykiatrisk vård för barn och unga, nya lokaler och ökat patientinflytande inom psykiatrin. Osv, osv.

Under mars månad har det också kommit flera bekräftelser på dessa framgångar. Vi bland annat fått veta att Landstinget i Kalmar län fortfarande har landets lägsta sjukfrånvaro. Dessutom publicerades årsresultatet i Vårdbarometern där alla Sveriges landsting och regioner deltar. Undersökningen visar medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården. Glädjande nog så är det de boende i Kalmar län som har allra högst förtroende i landet till hälso- och sjukvården.

Kalmar län är också ett av de län i landet som har den miljövänligaste kollektivtrafiken. Tillsammans med Västmanlands, Stockholms och Jönköpings län har Kalmar län störst andel bussar som körs på förnybara drivmedel. Vid nästa upphandling, år 2017, ska det bli 100 procent fossilfritt i kollektivtrafiken.

Kalmar Länstrafik satsar nu också på mer närtrafik i länet. Det blir fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken också kvällar och helger. Detta har varit väldigt efterfrågat i glesbygden där närtrafiken är (bör vara) ett viktigt komplement för många, inte minst unga.

Under februari firades att Landstinget i Kalmar län har haft den bästa tillgängligheten i landet under 2013. Vid landstingsstyrelsens möte 26 mars kunde man konstatera att tillgängligheten var fortsatt hög till såväl sjukhus som psykiatri.

Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten genomför varje vår har fortsatt under mars liksom arbetet med majoritetens riktlinjer inför kommande budget. Båda delarna fortsätter också ett par månader till.

Kaj Raving, politisk sekreterare
Vänsterpartiet Kalmar län

För mångfald mot enfald

Ett hundratal personer deltog när manifestationen för mångfald och mot enfald arrangerades. Det var ett samarrangemang mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och De handikappades riksförbund. Förutom dom talare på bild så talade även Daniel Miletic, ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda och Johan Karlsson från Nybro.

Nicke

Nicke Grozdanovski talade för vänsterpartiet och pratade om att en trygg uppväxt och en trygg barndom påverkar vilken riktning ditt liv tar. Att får man kärlek och respekt så fort som möjligt i livet så stärks du som människa och då får rasistiska grupperingar betydligt svårare att nå dig med sina budskap.

DSC08327

Inger Bark Lagergren (mp) höll ett engagerad tal under manifestationen.
Tack för din och Miljöpartiets medverkan

DSC08330

Lise Kroer (V) läste tänkvärda dikter under manifestationen.
Tack för din medverkan.

DSC08337

Emmabodas kommunalråd Ann-marie Fagerström (S) pratade om Emmaboda kommuns miljökalender som heter i år heter, Världen i Emmaboda. Årets tolv månader pryds av människor från tolv olika nationaliteter. De har haft olika skäl att flytta från sitt hemland till Emmaboda. Gemensamt för dem alla är att de trivs här och de bidrar till samhällets utveckling.
Tack för din och Socialdemokraternas medverkan på manifestationen.

DSC08342

Kaaw Mouhamadou Toure talade med glädje om sin erfarenhet att bo i Emmaboda. Att vi tillsammans har mycket att ge varandra för att skapa ett harmonisk samhälle.
Tack för din insats Kaaw på manifestationen

DSC08345

Stig Ove Andersson (S) socialnämndens ordförande talade om hur viktigt det är att ta till vara på dom som kommer till oss. Deras kompetens och erfarenhet tillsammans med våra är viktiga för att forma ett harmoniskt samhälle

DSC08348

Kyrkoherde Annette Geyer talade om hur viktigt ett samhälle för alla är och flaggade för evenemanget Song for Mandela som äger rum på lördag i Emmaboda församlingshem

DSC08323

Peter Olsson och Dennis Lukkarinen samt Kalle Börjesson som hjälpte till med att rigga. på Centrumtorget i Emmaboda under gårdagens manifestation mot rasism för mångfald. Tack för ert bidrag till manifestationen.

 

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
april 2014
M T O T F L S
« mar   maj »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.