Månadsarkiv: mars 2013

Ordförande har ordet

Ja vad är en dag på slottet” som askungen sa. Men varför äter egentligen vårt kommunalråd middag med kungen? Ann-Marie Fagerström är vald av kommunmedborgarna  för att främja kommunmedborgarnas  intressen, men på vilket sätt har kommunens medborgare nytta av att hon äter middag med kungen på vår bekostnad?

 Jag tycker vi ska befria Kungafamiljen och ge dom en chans  att leva ett vanligt liv, det är dom värda.

Daniel Miletic, ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

Pinsam tystnad från EBA:s politiska ledning.

Under gårdagskvällens fullmäktigesammanträde i Emmaboda så var Vänsterpartiet i Emmabodas Interpellation som berörde hyresgästernas synvinkel av EBA: Emmaboda bostads AB fastighetsförsäljning av kvarteret Duvan uppe för debatt. Vi hade ställt tre konkreta frågor

– Har dessa personer varit delaktiga i denna försäljningsprocedur av deras bostäder
– har EBA varit en bra hyresägare till dessa lägenheter med renoveringar och utveckling av utemiljön?
– Vilket ansvar tar EBA för de boende när försäljningen är klar?

Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström (S) men jag skrev i interpellationen att jag gärna debatterade med de fullmäktigledamöter som sitter med i EBA:s politiska ledning.

Ann Marie Fagerström beskriver i svaret den allmänna beslutsordningen i ärendet men omedvetet eller ej så berörde hon inte våra tre konkreta frågor.

Hon nämner vidare att vi inte sitter med i bolagsstyrelsen men att vi som ledamöter i fullmäktige haft samma insyn och möjlighet som undertecknad att ta fram de uppgifter som har varit nödvändiga för att ta ett beslut i ärendet. När debatten om försäljningen var i januari så ställde vi konkreta frågor och sökte information men fick inte de svaren vi ville ha. Debattviljan var inte stor då.

I svaret skriver hon bl. a ”På övriga frågor som Nicke ställer i interpellationen vill jag svara följande. Jag har fullt förtroende för VD och styrelse för Emmaboda Bostadsbolag som har följt kommunfullmäktiges beslut i frågan på ett riktigt sätt. Jag är också glad och stolt över att det finns fler aktörer i samhället som vill finnas med och är beredda att ta ansvar för Emmabodas utveckling.”

Som jag skrev innan så berörde inte kommunalrådet inte våra frågor alls och bemödade sig inte heller att läsa upp svaret under ”debatten” i går utan hänvisade till det skriftliga svaret. När jag gick upp och påpekade att jag inte fått svar på mina frågor och efterlyste EBA:s representanter så var tystnaden total. Man skulle kunde höra en nål landa på golvet om någon hade släppt än sådan.

Ingen gick upp och besvarade mina konkreta frågor och det kändes mycket märkligt och pinsamt. I fullmäktige sitter b la ordförande i EBA:styrelse Luigi Ixcot Rojas (S) och hans roll som ordförande är att ge det offentliga en insyn i bolaget men han väljer att vara tyst och det skapar inget förtroende alls och fler frågor som väntar på sitt svar. Efter denna lyckade försäljning blir det nu tal om ytterligare försäljningar av vår allmännytta. Allmänheten förtjänar ett svar.

Att de nonchalerar mig och vänsterpartiet på detta sätt kan vi nog leva med men att man på detta sättet även nonchalerar de hyresgäster som bor i de aktuella bostäderna är oacceptabelt. Pinsamt är bara förnamnet på vad jag tycker om de ansvarigas agerande i denna fråga. Är det verkligen så känsligt att diskutera detta så att man väljer att inte svara och låta tystnaden tala?

Kommunfullmäktige är den högsta politiska instansen där förtroendevalda och väljare ska ha en öppen dialog med varandra och där de politiska frågorna diskuteras och beslutas. Men vi fick i gårkväll se prov på hur man även nonchalerar förtroendevalda och det vill vi inte uppleva mer.

Demokratipriset 2013

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010
Vissefjärda skola fick det 2011
Åforsgruppen fick det 2012
Vem eller vilka får Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.  Sista dagen att nominera är 17 april

Nomineringarna skickas till:
[email protected]

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelsen 2012 antaget på vårt årsmöte i går.

 

Vi kan ännu en gång konstatera att vi haft ett år fylld av aktiviteter och ett framgångsrikt år för att stärka vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Demokratipriset 2012

Under året förändrade vi utdelningen av Demokratipriset från att ge ut den på centrumtorget den 1 maj till att ge ut den på valfriplats i samråd med pristagarna någon gång i månadsskiftet april/maj.
Efter omröstning tilldelades priset 2012 till Åforsgruppen för deras insats för att på ett konkret sätt stödja de som drabbats av varslet i Åfors Glasbruk och deras arbete med att rädda ett kulturarv i Emmaboda kommun. Man har även på ett positivt sätt bidragit till att lyfta fram övriga delar av Åfors/Eriksmåla i en tid då mörka moln hotar på himlen. Priset som består av ett diplom och blommor och överlämnades till gruppens initiativtagare Jensy Elvung och Gitte Lind i Åfors den 15 maj

 

Årsmötet!

Den 22 mars genomför vi vårt årsmöte som ägde rum i Vissefjärda föreningshus. Till årsmötesordförande valdes Kaj Raving, Nybro. Till mötes sekreterare valdes Hugo Grönlund och till justerare valdes Gun Mälberg och Anna Nilsson.
Styrelsen valdes och såg ut så här

Ordförande Daniel Miletec
Kassör Nicke Grozdanovski
Ledamöter
Hugo Grönlund
Lise Kroer
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Anna Nilsson

Styrelseersättare
Johan Bernfalk.
Roy Wolf,
Janne Brunni

revisor: Tomas Jonsson
valberedning: Mikael Nilsson.

Kaj Raving berättade under årsmötet om sitt uppdrag som partistyrelseledamot. Det blev en intressant diskussion om det politiska läget vi har och dem möjligheter som Vänsterpartiet har för att bli den betydande politiska kraft vi alla strävar efter. Vi har en regering som har regerat i fem och ett halvt år och som ser väldigt trött ut. Vi har ett dominerande moderat parti och tre andra småpartier som gör allt de kan för att synas och som presenterar den ena tokiga förslaget efter det andra, som nu senast när Centerpartiet kom med sin briljanta idé om att sänka ingångslönerna för alla. Det är viktigt att vi fortsatt är tydliga med vad vi vill med vår politik. Inte minst med tanke på att både socialdemokraterna och miljöpartiet drar sig mot mitten. Det handlar om klimatet, det handlar om att förbjuda vinstintresse i välfärden och bemaningsföretagen för att stärka en välfärd åt alla och skapa arbetstrygghet för alla. Det handlar om att stärka feminismen, att arbeta för en bättre och rättvisare samhälle. Vi ha idéerna och vi har lösningarna.

Vi antog ett uttalande om vad vi menar med valfrihet inom välfärden.
Årsmötet avslutades med att vi avnjöt smörgåstårta som vi hade beställt från Fenix som efter en förväxling hamnat i Kalmar. Men det hela löste sig på bästa sätt och vi är helnöjda trots det lilla missödet och denna förväxling kommer i framtiden bli ett komiskt inslag till vårt årsmöte 2012

 

Motioner under året

Vi lämnade in en motion i juni där vi yrkade att kommunen tillsammans med tjänstemän, politiker skulle arrangera en årlig återkommande temadag som ska vara öppen för alla i demokrati och antirasism
och att man tar till vara elevernas och lärarnas upplevelser av besöken i koncentrationslägret genom anordna b la öppna möten för allmänheten.

Vi fick svar på två av våra motioner under året. Dels den motion där vi föreslår att det arrangeras politikercafé på skolorna minst en gång om året och i samband därmed genomföra ett ordinarie kommunfullmäktigesammanträde. I samarbete med lärarna bör olika seminarier och föreläsningar kring demokratifrågor arrangeras. Beslutet blev att planeringen för det fortsatta arbetet med demokratifrågorna inom ramen för handlingsprogrammet samt för planeringen av kommande kommunfullmäktigemöten.

Vi fick avslag på vår motion där vi yrkade på avslag på 14 dagars regeln inom barnomsorgen

Interpellationer och enkla frågor

Vi lämnade under hösten in en Interpellation om upphandlingen av Nöjeshusets Bowlinghall där vi sökte den sanningsenliga versionen på hur upphandlingen gått till.

Studier och andra konferenser.

Vänsterforum genomfördes 16-17 juni på Högalids folkhögskola och Lise Kroer och Daniel Miletic deltog på den.
Nicke Grozdanovski deltog på Årskonferensen på Stabygården utanför Högsby där Nicke blev invald i Distriktsstyrelsen.
Nicke Grozdanovski deltog som ombud på Vänsterpartiets kongress i Uppsala under trettonhelgen.

 

Styrelsearbetet.

Under året 2012 har styrelsen hållit 10 protokollförda styrelsemöte. Vi fortsatte med den goda idén att bjuda in gäster till våra styrelsemöten. Följande har gästat oss:
Flyktingsamordnare Margaretha Fredriksson 16/2 ,
Socialchef Eila Medin 15/3,
Kultursamordnare Görel Abrahamsson 10/5
Tekniska chefen Erling Karlsson 20/9
Ekonomisk chef och tff kommunchef Jan Demerud

Under året har följande ledmöter företrätt partiet i styrelsen:
Ordförande Daniel Miletic
Vice ordförande: Lise Kroer
Kassör: Nicke Grozdanovski
Sekreterare Hugo Grönlund
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Då ordinarie Ledamot Anna Nilsson pga flytt lämnat oss har vi haft en vakant plats i styrelsen.

Styrelseersättare
Johan Bernfalk.
Roy Wolf,
Janne Brunni

Vi har även gruppmöten nästan varje månad där fullmäktigegruppen träffas för att gå igenom dagordningen inför kommande kommunfullmäktige. Dessa möten är öppna för de som vill delta.

 

Övriga uppdrag:

Daniel Miletic är vår representant i Landstinget där vi varit med om att besluta att en ny hälsocentral ska byggas i Emmaboda. Arbetet för att skapa Sveriges bästa sjukvård har fortsatt under året där patienten står i centrum.

Nicke Grozdanovski och Hugo Grönlund är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Lise Kroer och Daniel Miletic är ersättare. Vi arbetat mycket med att föra fram våra värderingar om att ha en offentlig välfärd utan vinstintresse. Vi har b la beslutat om att inrätta en social fond i kommunen där man säkerställer de ungas situation i svåra situationer. Vi syns och hörs under fullmäktigesammanträdena. Vår poltik genomsyras av allas lika värde och fortsätter i olika situationer framhäva våra antirasistiska värderingar. Vi skriver insändare och publicerar våra artiklar och annat på vår hemsida som uppdateras ofta. Vi får bra mediautrymme i våra lokala tidningar.

 

Besök:

Den 9 mars gästades vi av Landstingsrådet Linda Fleetwood och Kaj Raving. På kvällen arrangerades ett öppet möte på Loket. Under dagen besökte vi hemsjukvården, Sen besökte vi fackförbundets Visions lokalavdelning i Emmaboda där Gunnar Cornelsen informerade oss om fackets arbete. Sen besökte Kulturskolan.

Den 12 mars besökte vår migrationspolitiks talesperson Christina Höj Larsen oss. Hon besökte Visionen som är ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Men hon han också med andra besök som pallfabriken i Vissefjärda och ett boende för funktionshindrande på Grönvägen i Vissefjärda. Vi besökte Loket och Mauritius. På samtliga ställen fick vi mycket bra information om respektive verksamhet. Kvällen avslutads med ett öppet möte i Lindås folkets hus.

För att bilda oss en uppfattning om flyktingverksamheten i Lessebo kommun besökte Hugo Grönlund, Daniel Miletic och Nicke Grozdanovski under våren flyktingboendet UngBo i Lessebo

I samband med första maj fanns vi på centrumtorget mellan 10:30 till 13:00 och där deltog även representanter Nybros vänsterparti. Peter Ahlkvist från Nybro spelade på torget. Talare var ordförande Daniel Miletic, Mikael Nilsson, Anders Svensson och Nicke Grozdanovski. Konferencier var Hugo Grönlund.

Under Emmaboda festivalen den 28 juli arrangerade vi Vänsterdagen där vi hade besök av Ung Vänsters förbundsordförande Stefan Lindborg och partistyrelseledamot Kaj Raving. För musiken svarade Peter Ahlkvist från Kristvallabrunn. Det blev ett lyckad evenemang med engagerade och viktiga tal och underbar musik. Vi delade ut färdigbredda mackor och nybakade bullar till festivalbesökarna som Gun Mälberg hade ordnat. Till det så fick de dricka, chokladmjölk och material från både Ung Vänster och Vänsterpartiet.

 

Sammanfattning

Vad är då viktigt för vår politik? Ord som jämlikhet och jämställdhet väger väldigt tungt i vår politik. Vi har som enda parti både ett klassperspektiv och könsperspektiv på samhället, inget av dessa kan stå på egna ben. Det är viktigt att dessa frågor går som en röd tråd genom hela samhället men det är i vår vardag det börjar.

Med denna verksamhets berättelse vill styrelsen ledamöter tacka för förtroendet för 2012 och styrelsen ser ljust på framtiden.
Emmaboda 19 mars 2012.

Daniel Miletic, ordförande.
Hugo Grönlund, sekreterare

Välkommen tillbaka Mikael Nilsson

Efter gårdagens årsmöte så välkomnar vi Mikael Nilsson tillbaka till styrelsen. Så här ser den nyvalda styrelsen ut

Ordförande Daniel Miletic
Kassör Nicke Grozdanovski
ledamöter
Hugo Grönlund
Lise Kroer
Gun Mälberg
Kent Mälberg
Mikael Nilsson

Tyvärr saknas ersättare så är du sugen på att haka på så hör av dig. Du behövs i kampen för ett rättvisare samhälle.

Årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Välkomna till årsmötet 2013. För dig som är medlem, för dig som är sympatisör och förhoppningsvis blir ny medlem, för dig som är nyfiken på vänsterpartiet, för dig som vill lyssna på vårt landstingsråd Linda Fleetwood om vad vänstern gör i majoritetssamarbetet, för alla som vill ha en rättvis politik som bygger på solidaritet, medmänsklighet och allas likas värde. Slutligen så är vi inte farliga så ni behöver inte vara rädda att komma. Välkomna.

Interpellation med anledning av försäljningen av EBA:s lägenheter på Ölandsgatan/Långgatan.

Kommunfullmäktige beslutade i januari att sälja EBA:s fastigheter i kvarteret Duvan, Långgatan/Ölandsgatan till högst bjudande. Beloppet är nu uppe i över nio miljoner kronor från de ursprungliga 5,3 som EBA var beredda att sälja för.

Vänsterpartiet har varit kritiska till försäljningen och på hur ärendet har hanterats. Information har saknats till oss som inte sitter i slutna rum och fattar beslut och det finns frågetecken som inte är uträttade än. Debattviljan i januari i denna fråga var inte speciell stor från de ansvariga sida
Ett sådant område vill vi lyfta upp i denna interpellation, berör de som nu bor i de aktuella fastigheterna. Bakom varje bostadsförsäljning och dess olika siffror finns boende av kött och blod. Därför vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ann Marie Fagerström i första hand men även debattera med de fullmäktigeledamöterna som även är representanter för EBA:s styrelse.

– Har dessa personer varit delaktiga i denna försäljningsprocedur av deras bostäder
– har EBA varit en bra hyresägare till dessa lägenheter med renoveringar och utveckling av utemiljön?
– Vilket ansvar tar EBA för de boende när försäljningen är klar?

Jag hoppas verkligen att vi får en bra debatt kring dessa frågor för vi har ett ansvar som ägare till bostadsbolaget och kommunens högsta politiska instans att diskutera boendetformerna och att de boende på allvar.

För vänsterpartiet: Nicke Grozdanovski

Motion om anläggande av lekplats i Broakulla

Broakulla har under åren som gått förlorat ett antal lekplatser.
För några år sedan byggdes en ny lekplats på skogsgatan, men tyvärr, läget är olyckligt valt, lekplatsen ligger helt i anslutning till och i ett mindre bostadsområde och uppfattas av barn och föräldrar som “ privat “ område. Föräldrar och barn i Broakulla har blivit uppmanade att använda lek ytan på daghemmet, men detta är då bara möjligt då dagis är stängt.

Antalet barn i samhället har nu ökat och behovet av lekplats har nu aktualiserats.
Efter kontakt med föräldrar har vi förstått att en lekplats vid sidan av Folkets Hus, alldeles i slutet av djungelstigen som också är skolväg skulle vara en utmärkt plats för en mindre lekplats. Vid uthyrning, auktioner, loppmarknader och andra aktiviteter har barnen tillgång och möjlighet att vara sysselsatta.

Vi yrkar därför att en översyn av sagda plats görs och att man så fort som möjligt planerar in en lekplats med tillika grillmöjlighet.

Ofrivilligt deltidsarbete måste få ett slut

Alldeles för många tvingas idag försörja sig på ett deltidsjobb. Särskilt drabbar det kvinnor. Vänsterpartiet har under förra mandatperioden tillsammans med Socialdemokraterna infört en rätt till heltid i Emmaboda kommun. Nu är det dags att ställa krav på de privata arbetsgivarna.

Alla som arbetar ska kunna försörja sig på sitt arbete. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

I praktiken leder detta till att den som arbetar deltid ofta bli ekonomiskt beroende av en partner. Värst är det självfallet för ensamstående föräldrar med barn, av vilka de allra flesta är kvinnor.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid. Deltid ska vara en frivillig möjlighet. Reinfeldt och regeringen sätter än så länge stopp för en sådan lagstiftning, trots att de många gånger har lyft fram deltiderna som ett jämställdhetsproblem.

Men även utan en lagstiftning kan arbetsgivare gå före. Det har vi visat i Emmaboda kommun där vi har en infört en rätt till heltid för de kommunalt anställda. Och även i många andra kommuner i landet har Vänsterpartiet varit med och infört en sådan rätt. Resultatet är en bättre ekonomi för tusentals personer som tidigare tvingades arbeta deltid. Jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat.

Nu är det dags att de privata arbetsgivarna följer efter. Om kommunerna kan så kan de privata också. Det är oacceptabelt att kvinnor år efter år ska tvingas arbeta deltid.

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
mars 2013
M T O T F L S
« feb   apr »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.