Månadsarkiv: februari 2013

Landstingets månadsbrev februari

Verksamhetsbesöken som majoriteten genomför varje vår har fortsatt under februari liksom arbetet med majoritetens riktlinjer inför kommande budget. Båda delarna fortsätter också ett par månader till.

Februari avslutades med årets första landstingsfullmäktige där landstingsledamöterna bland annat fick en redovisning från psykiatridelegationen och dess arbete med att kartlägga läget kring barn och ungas psykiska hälsa. Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn- och unga i Sverige idag mår psykiskt dåligt.

Man konstaterade att idag ser vården, och framför allt vilka ingångar det finns till vården, väldigt olika ut i länet och förutsätter ofta att kommunen är med på tåget. På grund av att det ser så olika ut och att organisationen som den ser ut idag är så sårbart så arbetar landstinget just nu med att hitta en mer stabil organisation och utveckla en modell som klarar av att stå på egna ben för att möta ungdomars behov på lika villkor över hela länet.

En viktig nyckel i detta arbete är det Psynk-projekt som pågår. Det är ett treårigt arbete för att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, ska vara lätt att hitta och ges i rätt tid.

Detta att hitta en samlad modell för att tidigt kunna hjälpa och stödja barn och unga med psykisk ohälsa är ett arbete som pågår över hela landet och när partiets gruppledare och politiska sekreterare från hela landet samlades på Syninge kursgård för att diskutera landstingsfrågor under två dagar så höll Linda Fleetwood ett pass där just denna fråga diskuterades.

På Syninge diskuterades även en rad andra frågor. Exempelvis Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik i riksdagen liksom primärvårdens framtid bortom vårdvalet och övergångsregler för privat vård. Dvs, hur ska det fungera rent praktiskt när vi sätter stopp för privatiseringarna och hur vi ska agera inför det?

Vänsterns tandvårdspolitik diskuterades även det på Syninge och på landstingsfullmäktige gjordes också en redovisning av tandvården ur ett folhälsoperspektiv. Inte minst är det tydligt att tandhälsa hör ihop med socioekonomi och utbildningsnivå. Eller klasstillhörighet om man så vill. Därför arbetar vi i landstinget mycket med förebyggande och uppsökande arbete och det är något som vi i Vänsterpartiet trycker hårt på. Fast helst skulle vi såklart se att tänderna faktiskt blev en del av kroppen.

Avslutningsvis, för att fortsätta på psykiatrispåret, så hamnade psykiatrin i Kalmar län nyligen på tredje plats i samlade öppna jämförelser mellan samtliga landsting i Sverige.

Kaj Raving
Politisk sekreterare

Inför S-kongressen i april försvarar Magdalena Andersson att aktiebolag tjänar pengar på välfärden.

Socialdemokrater som vill verka för ett vinstförbud i välfärden är fel ute enligt Socialdemokratiske ekonomiskpolitiska taleskvinnan Magdalena Andersson i en artikel i Sydsvenskan. Enligt Magdalena Andersson skulle ett vinstförbud hota valfriheten i välfärden. Hon beskriver möjligheten att fritt få välja skola och att fritt få välja vem som sköter hemtjänsten som ”en fantastisk reform”. Vilken valfrihet är det som hotas Magdalena? Det är enbart vinstintressena som hotas då och inget annat. För denna sk valfrihet som sossarna pratar om är företagens och vinstintressenternas valfrihet och ingen annans.

Socialdemokraterna har en fantastisk förmåga att hitta olika sk medelvägar för att gynna alla. Frågan om vinster i välfärden splittrar (S) och partiledningen säger sig inte vilja ha ett förbud utan vill istället reglera denna verksamhet Detta säger Magdalena i en intervjun som är en avsiktsförklaring inför Socialdemokraternas kongress i mitten av april. Hon och övriga i partiledningen går alltså till motattack mot de partimedlemmar, föreningar och distrikt som vill att Socialdemokraterna ska verka för ett förbud.

Denna halvmesyrisga lösning som partiledningen förespråkar kommer inte leda till att vinsterna återgår till där de hör hemma nämligen i välfärden. Magdalena Andersson ser bara problemen och har i artikeln en närmast borgerlig retorik när hon räknar upp dom problem som hon tycker finns i ett vinstförbud. Hon ser inte de fördelar som detta förbud ger nämligen att pengarna kommer tillbaka till verksamheten, att man slipper en marknadsmässigt konkurrens som bara elever, äldre, funktionshindrade är förlorare på och man får en rättvisare och starkare välfärdsektor.

De socialdemokrater som tycker annorlunda har ett grandiosa arbete framför sig om de ska vinna denna strid på kongressen. Men det är inte omöjligt och skulle de misslyckas är de välkomna till Vänsterpartiet. Ju större vänsterpartiet är desto lättare har vi att påverka i denna fråga och i andra frågor för en politik baserad på solidaritet och rättvisa.

Nicke Grozdanovski (V), Emmaboda, kommunfullmäktigeledamot 

Motion om minskad köttkonsumtion inom Emmaboda kommun

Vi vet idag att det vi äter har en stor inverkan på miljön. Vi vet också att den stora och ökande köttkonsumtionen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, liksom att den är en av de främsta faktorerna bakom en rad andra miljöproblem.

FN’s livsmedelsorgan FAO gav 2006 ut rapporten ”Livestock’s Long Shadow”, där man konstaterar att köttkonsumtionen är en av de största miljöbovarna och bidrar till större påverkan på växthuseffekten än bil-, flyg- och båttransporterna gör tillsammans och att köttproduktionen kraftigt bidrar till skogsskövling och ökad påfrestning på tillgången av färskvatten. En uppskattning visar att hela 18 procent av världens samlade utsläpp av klimatgaser kan hänföras till köttproduktionen, samtidigt som animaliska produkter kräver långt större odlingsarealer liksom en mycket större energiåtgång och mer vatten än motsvarande mängd vegetabilier. Jordbruksverket har nyligen starkt rekommenderat en minskning av köttkonsumtionen

Vi anser att Emmaboda kommun måste ta ett ansvar för att minska vår klimatpåverkan. En förändrad köttkonsumtion genom att ett par dagar i veckan servera vegetarisk mat på förskolor, i skolor och inom omsorgen skulle vara både ekonomiskt, miljömässigt och hälsomässigt positivt. På det kött som köps in bör det ställas höga krav på ekologisk produktion. Genom att enbart köpa in naturbeteskött och KRAV-märkt kött, skulle även närproducenter och hållbar produktion gynnas mer.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige:

– att det inom kommunens verksamheter serveras enbart vegetarisk mat minst en gång i veckan.

För Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

Nicke Grozdanovski och  Hugo Grönlund

Välfärd javisst, men först….

Ingen vill se dig svälta ändå svälter du. Ingen vill se dig plågas ändå plågas du. Ingen vill höra dina skrik av smärta ändå skriker du!
Alla vill du ska bli mätt.
Alla vill du ska slippa plågas. Alla vill hellre höra dig skratta!

Alla vill någon ska göra nåt åt din svält. Alla vill att du ska få hjälp mot plågan.
Alla vill du ska bli lindrad från smärtan.

Men först vill alla som är friska och jobbar eller är snuskigt rik ha platt tv , jobb-skatteavdrag, ny fin bil och en härlig semester och en sänkt bolagsskatt.
Sen kanske om vi dig fortfarande hör kan göra nåt åtminstone tillsätta en utredning!
Vi försöker alltid lyssna på folket.
Allians för Sverige, sedan 2006 oss kan du lita på

Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Nilsson (V), Lindås

Glädjande besked

Det var länge sedan jag blev så glad av politiska besked som idag. G20 länderna enades om att ge OECD uppdrag till ta fram riktlinjer för sätta stopp för storbolag som skatteflyr.

I åratal har jag berättat om idén i min bekantskapskrets och fått till svar att det är omöjlig  Även finansminister Anders Borg tycker att idén är bra samtidigt som hans partibidrag är hemligt och han har dessutom givit riskkapitalbolagen ett verktyg som de tidigare bara ha kunnat drömt om. Jag ser en viss paradox i att det borde vara så att människor i en demokrati själva kan bestämma vilka hål överskott stoppas i men i istället ser vi överskott från samhällsverksamheter stoppas direkt  in i privata miljonärers plånböcker. Det är något som vi måste få ett slut på. Välfärdens vinster ska återgå till verksamheten.

Daniel Miletic, Ordförande i Emmaboda vänsterparti.

Hur länge ska de funktionshindrade behöva vänta på att på ett naturligt sätt närvara på nämndssammanträdena?

I ett pressmeddelande från Emmaboda kommun så meddelar kommunen att tillgängligheten till kommunhuset är begränsad under tiden 19 februari till 1 mars. Anledningen är att hissen i kommunhusets huvudentré är avstängd på grund av ombyggnation. Det innebär begränsad tillgänglighet för besökare till kommunhuset som har svårt att gå i trappor. Rörelsehindrade besökare till kommunhuset uppmanas därför att kontakta receptionen eller berörd tjänsteman på kommunhuset inför ett besök under den här perioden.

Vi har naturligtvis inget emot att man gör denna åtgärd men vi vill påminna om att Vänsterpartiet lämnade in en motion för snart två år sedan nämligen den 30 mars 2011 där vi påpekade att vissa nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden inte är tillgängliga för alla eftersom dem hålls i Mobergssalen där det inte finns tillgång till hiss. Det finns också den aspekten att även rullstolsburna och funktionsnedsatta ska kunna vara förtroendevalda och ta ett förtroendeuppdrag i kommunen. Motionen syftade till att Vänsterpartiet vill att detta problem lyftas upp för att kunna åtgärdas så alla kan delta som så önskar och inte stängas ute av den orsaken att man inte kan ta sig dit. Det är inte de funktionsnedsatta som ska anpassa sig till kommunens möten utan tvärtom kommunen ska göra sina möten tillgängliga för alla.

Vi yrkade i vår motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att alla ska kunna gå på de öppna möten som hålls i kommunen genom att göra alla möten och sammanträden tillgängliga för alla. Att kommunen gör något för att ta bort hindret genom att förslagsvis installera en hiss så även dem med rullstol och funktionsnedsättningar kan ta sig till Mobergsalen.

Motionen har inte blivit behandlad trots att det snart gått två år och vi börjar tröttna nu på kommunens förhalning av denna viktiga fråga. Tystnaden är total och vi vet inte hur långt det har gått av motionens behandling. Vi ställer frågan hur länge ska de funktionshindrade behöva vänta på att på ett naturligt sätt närvara på nämndssammanträdena?

USA vänder åt rätt håll

I natt den 12 februari höll Barack Obama sitt årliga tal till nationen där han i sitt tal sa att han vill halvera Afghanistan styrkan, höja minilönerna med 20%, göra statliga investeringar i infrastruktur, skolor och miljösatsningar. Han satsar på jobbskapande åtgärder för att stimulera ekonomin. I kontrast till detta så fortsätter EU och Sverige sin nyliberala politik som inte skapar några nya jobb. Jag tycker att EU och Sverige borde följa Obamas språ och göra liknande investeringar för att komma till rätta med arbetslösheten och miljöförstöring.

Daniel Miletic, Ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda kommun

EU-parlamentariker Mikael Gustavsson talade i Emmaboda

DSC09076 Unicef 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kväll talade Mikael Gustavsson i Emmaboda Folkets hus om EU:s kriser som vi ser i dag. Vi vet var orsaken är nämligen EU: grundlagsfästa nyliberala politik som via verktyget EMU slår sönder välfärden i Eurpoa och skapar massarbetslöshet. Lösningen är ett ny mänskligare politik som ser sambandet mellan välfärd och tillväxt. En politik som tar hänsyn till jämställdheten och miljön. Mer om Mikaels besök senare.

Som tack till att han kom så gav vi honom en gåva från UNICEF som innehåller två vaccinationspaket där varje paket  innehåller 30 st vaccindoser för Polio och lika många för mässlingen. 

Mikael Gustavsson kommer till Emmaboda

Mikael Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår EU-parlamentariker Mikael Gustavsson kommer till Emmaboda i morgon för att prata om Eurokrisen och dess kopplingar till miljö, jämställdhet och demokratin. Vi annordnar ett öppet möte kl 18:00 som vi hoppas blir välfylld..

Från september 2011 är han ledamot i Europaparlamentet för Vänsterpartiet

Ordförande i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Ledamot i Utskottsordförandekonferensen 
EUtskottet för utveckling

Suppleant: Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 
Delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
Välkomna

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
februari 2013
M T O T F L S
« jan   mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.