Månadsarkiv: januari 2013

Socialnämnden stödjer fortsatt Barnahuset

Efter interpellationen som vi lämnade in där vi undrade om Socialnämnden fortsätter att stödja det tilltänka Barnhuset i södra Kalmar län trots att Torsås hoppat av projektet. Frågan för Emmabodas del var uppe i socialnämnden i december 2012 och där beslutades att anta samverkansavtalet under förutsättning att alla kommuner är med och att kostnadsberäkningen håller.  Kommunerna som är med i Barnahuset är  Kalmar, Emmaboda,  Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Nybro. Men Torsås hoppade av så uppstod det ett frågetecken om Emmaboda skulle fullfölja sitt beslut. Vi tyckte att nämden intog en defensiv hållning i sitt beslut. Interpellationen kan läsas i sin helhet här.

Socialnämndens ordförande Stig Ove Andersson (S) svarade på interpellationen på följande vis. 

”Socialnämndens beslut gällande samverkansavtal kring Barnahus baserar sig på nämndens uppfattning att Barnahus utgör en positiv utveckling för barns villkor men att det även är viktigt att inför ett beslut klarlägga vilka ekonomiska konsekvenser som föresatsen innebär. Nämndens beslut innebär ej att kommunen i framtiden inte kan eller ska delta i samverkansavtal kring Barnahus i länet. Nämnden anser dock att det är viktigt inför alla beslut att tydliggöra vilka organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser som ett beslut medför. Att ansvarig nämnd inte klarlägger sådana följder inför ett beslut kan ses som oansvarig ledning av verksamheter

Då socialnämnden nu fått ett nytt beslutsunderlag som visat att endast en kommun valt att inte vara med och att kostnaderna för vårt deltagande ligger inom en rimlig nivå har socialnämnden beslutat att vara med och finansiera Barnahuset.”

Vänsterpartiet tycker att socialnämnden nu visar större beslutsamhet nu och det är ett tecken på styrka och solidarisk verklighetsuppfattning och vi är glada att Emmaboda kommun fortsätter att stödja det så viktiga Barnahuset.

Vänsterpartiet har ökat för tredje året i rad

När de flesta partier minskar i medlemsantal går Vänsterpartiet istället starkt framåt.
1 januari 2013 hade partiet 12274 medlemmar. Det är det högsta medlemsantalet sedan 2003 och en nettoökning med 1028 medlemmar.

Förutom valåret 2010 så måste man gå tillbaka till 1998 för att hitta en nettoökning på fler än tusen medlemmar.
Alla distrikt utom tre ökar sitt medlemsantal. I absoluta tal ökar Storstockholm mest med 257 medlemmar, i relativa tal ökar Blekinge mest med 16,9 procent. Förutom Blekinge har Jämtland, Uppsala län och Västerbotten medlemsökningar på över 15 procent. Totalt ökar 13 distrikt med 10 procent eller mer.

På tio i topplistan över landets största partiföreningar dominerar Storstockholm med fem partiföreningar, men det är Skånedistriktet som genom Malmö tar hem förstaplatsen med 484 medlemmar. Tvåa kommer Uppsala med 345 medlemmar.
– Många tycker att det sker positiva förändringar i Vänsterpartiet och medlemsökningen innebär förmodligen att fler ser partiet som ett bra verktyg för förändring, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Bli medlem du också om du inte redan är det.

https://portal.vansterpartiet.se/portal/page/portal/bli_medlem/registrera_medlem 

För närvarande är medlemsavgiften 300 kr per år. Om du har mycket låg inkomst, t ex om du är pensionär, studerande eller arbetslös, kan du beviljas halv avgift. För nya medlemmar kostar det 100 kronor och bor du i Emmaboda kommun så betalar Emmabodas lokalförening ditt första år. Kontakta oss när det blir aktuellt.

Vill du stödja Vänsterpartiet i Emmaboda ekonomisk inför valet 2014 så skicka in ditt bidrag på bankgiro: 5245-0376, märk inbetalningen med ”valfonden”.

Låt biblioteket vara kvar i skolan

På måndag kommer vi i kommunfullmäktige att besluta om den ev. flytten av biblioteket i Eriksmåla från skolan till den tidigare banklokalen på Postvägen. En flytt på ca 500 meter. Vi har ingen anledning att ifrågasätta förslagsställarens ambition att förbättra lokalmöjligheten för förskolans verksamhet. För det som medborgarförslaget går ut på att genom flytt av biblioteket frigöra yta till Solgläntan som förskolan heter.

DSC09010

Eriksmåla skola och bibliotek

Bildningsnämnden har de senaste 10 åren haft en inriktning på sina mål och ambitioner att integrera biblioteken i skolans verksamhet. Det innebär att filialbiblioteken ligger i skolans lokaler och att böckerna blir en naturlig del i barnens/ elevernas vardag. Senast detta var aktuellt var våren 2012, strax innan det pågående renoveringen av Lindås skola skulle påbörjas, då en av de stora diskussionerna var flytten av biblioteket som fanns i det gula huset inne på skolgården in till skolbyggnaden. Då var det viktigt att ha biblioteket i skolbyggnaden och att ansvara för ett mindre antal byggnader och att man utnyttjar lokalerna även efter skoltid.

Men i Eriksmåla tycker bildningsnämnden att medborgarförslaget som innebär att man gör tvärtom är intressant. För i remissvaret till Kommunstyrelsen och sen till Kommunfullmäktige skriver nämnden:

Förslaget remitterades till Bildningsnämnden som beslutade 2012-11-22 § 135 svara kommunstyrelsen enligt förslag från ordföranden .

”Fördelen med detta, skulle enligt förslagsgivaren vara, att förskoleverksamheten i Eriksmåla skulle kunna dra nytta av större lokaler. Nämnden håller med förslagsställaren att Eriksmåla förskola på kort sikt skulle kunna ha användning för större lokaler. Många föräldrar passar dock på att besöka biblioteket i samband med att de hämtar sina barn och en flytt skulle eventuellt försvåra boklån för just denna kundkategori. En eventuell flytt skulle även innebära kostnader dels i form av själva flytten och dels i form av lokalhyra.
Nämnden bedömer dock sammantaget förslaget som intressant och anser att frågan bör utredas vidare i samverkan med berörda parter i kommunen.”

Inte med ett ord säger man om Bildningsnämndens politiska inriktningsmål är att ha biblioteket i samma byggnad som skolan. Man nämner dock ökade kostnader dels i from av själva flytten och ny lokalhyra. Men trots det så vill man utreda frågan vidare och det förvånar oss

Vänsterpartiet är övertygad om att vi måste hålla ihop våra verksamheter på våra små orter i kommunen. Finns biblioteket i skolans lokaler innebär det att man skyddar varandra. Splittrar man upp dem på olika håll så är det lättare att argumentera för ev. nedläggningar av verksamheterna. Redan nu ser vi exempel på det då Carl-Gunnar Holst (FP) yrkade på nämndens möte att en statistik tas fram för att få klarhet i hur många som nyttjar berört bibliotek. Är antalet försumbart bör biblioteket i stället tas bort. Flera olika möjligheter att få tillgång till böcker, t.ex. från Johansfors, bör undersökas. Nämnden gick på denna linje att ta fram lånestatistisk. Naturligtvis har vi inget emot att man tar fram denna statistik men vi kan inte se vad detta har med medborgarförslaget att göra eftersom den inte frågar efter det.

Vi yrkar avslag på detta medborgarförslag med motivering att vi ser en stor vinst i bildningsnämndens inriktning att ha biblioteket tillsammans med skol- eller förskoleverksamheten Att biblioteket med dess böcker blir en fortsatt naturlig del av barnen/elevernas vardag i skolan. Att man fortsätter utnyttja lokalerna genom att dels b la fortsätta låta barnen sova där( Vi hart svårt att tänka mig en behagligare och rogivande plats att sova i än ett bibliotek) och dels att byggnaden används även utanför förskoltid. En flytt skulle motverka allt detta och även sätta verksamheten i fara.

Interpellation om det tilltänkta barnhuset

I valrörelsen 2006 ställde Rädda Barnens distrikt i Kalmar län en förfrågan till samtliga landstingsledamöter om de var beredda att stödja tillkomsten av ett barnahus i länet, där samtliga var positiva. Sedan 2009 har Rädda Barnen arbetat med att synliggöra barn i utsatta situationer och förbättra deras villkor. Ett av uppdragen var att arbeta för tillkomst av barnahus i Kalmar län. 2010 kom kommunerna i södra Kalmar län (Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga och Nybro), landstinget, åklagarmyndigheten och polismyndigheten överens om att utreda möjligheten att starta ett barnhus som har resulterat i ett samverkans avtal avseende ett barnhus i södra Kalmar län.

Målet för samverkan är att barn som utsatt för brott ska få skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris och behandlingsinsatser. Barnet ska vara i fokus under hela processen. 

Frågan för Emmabodas del var uppe i socialnämnden i december 2012 och där beslutades att anta samverkansavtalet under förutsättning att alla kommuner är med och att kostnadsberäkningen håller. Kostnaden beräknas utefter invånarantalet och för Emmabodas del rör det sig om 150.300 kr/ per år. Samtliga kommuner är positiva till detta förutom Torsås som har sagt nej.

Vänsterpartiet tycker nämnden tyvärr intar en defensiv hållning i denna viktiga fråga när man säger att man är med om alla andra är med. Det är naturligtvis bra att samtliga kommuner hoppar på tåget men vi tycker att socialnämnden måste fatta ett eget beslut oavsett vad man säger i andra kommuner. Det sistnämnda måste komma i andra hand.

Min fråga till Stig Ove Andersson (s), socialnämndens ordförande. Med tanke på beslutet i december innebär Torsås nej att även Socialnämnden backar i denna för barnen viktiga fråga?

 Nicke Grozdanovski (V), fullmäktigeledamot.

Lars Werner

Lars Werner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är med stor sorg vi idag mottog att vår tidigare partiordförande Lars Werner gått bort. Våra tankar går till honom och hans familj och vi kommer alltid att ha hans minne med oss.

Lars Werner var son till ombudsmannen Hjalmar Werner och kokerskan Signe, född Olsson, och var gift med Berit Margareth Werner. Han föddes 25 juli 1935 på Södermalm i Stockholm. Han var partiledare mellan åren 1975-1993 och riksdagsledamot mellan åren 1965–1994.

Lars Werner tog realexamen 1951, gick på yrkesskola 1951–1953 för att bli murare och därefter på teknisk aftonskola (husbyggnadsteknisk linje) 1954–1956. Han fullgjorde värnplikten 1956-1957 såsom sjukvårdskorpral vid Kungl Waxholms Kustartilleriregemente, KA1, Oskar-Fredriksborg, Rindö och arbetade därefter som byggnadsarbetare och mätningsman till 1968 och blev därefter ombudsman för Svenska Byggnadsarbetareförbundets första avdelning (1968). Från 1951 till 1968 var Werner styrelseledamot för Unga Örnar i Stockholm, ordförande för Murarnas kommunistiska klubb i Stockholm 1957–1965, styrelseledamot i Stockholms kommunistiska arbetarekommun 1958–1964 och ordförande i VPK, Stockholm 1971–73. Han satt i kommunfullmäktige i Tyresö 1962–1973 och blev riksdagsledamot i första kammaren för Stockholms stad 26 maj 1965 och fram till 1970. Werner var suppleant i civilutskottet 1971–1976, i finansutskottet 1974–1976 och i utrikesutskottet från 1982. Han var ledamot av riksdagens valberedning 1971–1975, av talmanskonferensen 1974–1975 och av riksdagens krigsdelegation från 1982 samt ordförande i riksdagsgruppen från 1975.

Werner blev partiordförande för dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) 1975, men hade från 1967 varit bland annat vice ordförande i partiet. Han var en drivande kraft bakom reformerna i Vänsterpartiet (eurokommunismen) och även namnbytet (från Sveriges kommunistiska parti). Werner framstod som folklig och var ganska populär, vilket var en tillgång för partiet.

Riv alla murar


 

Nu lanserar Ung Vänster den nya flyktingpolitiska kampanjen Riv murarna. Fler måste kunna söka asyl i Sverige och fler ska få stanna.

Sveriges flyktingpolitik är omänsklig och brutal. Idag utvisas människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl. Människor som riskerar livet på grund av sin religion, sexuella läggning eller sina politiska åsikter skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck. Den europeiska unionen bygger murarna allt högre mot omvärlden och det blir allt svårare för människor att ens ta sig till Sverige för att söka asyl.


– Det är hög tid att bryta EU:s makt över svensk flyktingpolitik. För den som är på flykt måst det finnas lagliga vägar in till Europa, och just därför kräver vi att Fästning Europa rivs. Sveriges flyktingpolitik ska bygga på solidaritet. Flyktingar som kommer hit ska behandlas som människor och alla som är i behov av skydd ska få stanna, säger Stefan Lindborg, Ung Vänsters ordförande. 

Ung Vänster står för en generös migrationspolitik som grundar sig på medmänsklighet och solidaritet. Alla människor har rätt till en fristad. Kampanjen Riv murarna kommer under våren att drivas av klubbar och distrikt över hela landet.

Klicka: www.ungvanster.se/rivmurarna

Demokratipriset 2013

Nu är det  nya året precis har börjat är dags att återigen börja fundera på vilka du vill nominera till vårt sjätte demokratipris.  Beslutet tas i april.

Kvinnor i Fokus fick det 2008
Bjurbäcksskolan 0-12 fick det 2009
Susanne Algotsson fick det 2010
Vissefjärda skola fick det 2011
Åforsgruppen fick det 2012

Vem eller vilka får  Vänsterpartiet i Emmabodas demokratipris i år?

Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.

Nomineringarna skickas till:
nick[email protected]

Emmaboda inte till salu
Emmaboda inte till salu
Facebook Likes
en välfärd att lita på
en välfärd att lita på
vänsterpartiet
vänsterpartiet
För en välfärd utan vinstintresse
För en välfärd utan vinstintresse
1 maj märke 2014
1 maj märke 2014
Demokratipriset 2014
Demokratipriset 2014
Välfärd för alla
Välfärd för alla
Kalendarium
januari 2013
M T O T F L S
« Dec   feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
bli_medlem
bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.