Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun

Landstingsgruppens nyhetsbrev för maj.

I början av maj presenterades de riktlinjer inför höstens budget som vi arbetat med sen i januari. Trots tuff ekonomisk situation så blev det en hel del offensiva satsningar. Och som vanligt en hel del V-märkt. Några av satsningarna som kan nämnas är: En köfri sjukvård ska bli verklighet senast år 2018, cancervård ska ses som akutsjukvård med målet att alla patienter ska få behandling inom fyra veckor, den nära hälso- och sjukvården ska byggas ut i hela länet, satsningar ska göras på våra medarbetare och beroendet av hyrläkare ska brytas. Mer kan man läsa på hemsidan http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2014/05/05/nya-steg-mot-en-mer-jamstalld-och-jamlik-halso-och-sjukvard/

Det vi från Vänsterpartiets sida inte fick med i dessa riktlinjer tar vi nu istället med i vårt eget valprogram. Plus en hel del annat förstås.
Den riktigt stora nyheten denna månad är annars att Kalmar blir ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Samverkan utvecklas i flera steg med start den 1 juli i år, då Kalmar blir en av huvudorterna för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter. Det innebär också en satsning på medicinsk forskning i Kalmar. Avtalet innebär såklart ett stort lyft för sjukvården i Kalmar län och inte minst kommer det att bidra till att på sikt säkra tillgången till läkare i Kalmar län.

Vid landstingsstyrelsens möte 7 maj kunde man konstatera att efter en bra start på året fortsätter landstinget att ytterligare förbättra tillgängligheten till länets sjukhus. I mars fick nio av tio patienterna en tid till besök hos läkare eller behandling/operation inom 60 dagar. När det gäller tid till läkare var resultatet 88 procent och för operation/behandling 91 procent. Därmed fortsätter landstinget att ligga i topp i landet när det gäller tillgänglighet till vården.
Tillgängligheten till psykiatrin fortsatte också att förbättras under mars. Drygt 90 procent av patienterna till vuxenpsykiatrin fick komma till en läkare inom 60 dagar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick nästan samtliga tid inom 30 dagar för ett första besök. För drygt 95 procent startade fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar.

För vårt landstingsråd Linda Fleetwood har maj månad inneburit mycket kultur och psykiatri.
Först deltog hon i Vänsterpartiets kulturkonferens i Malmö. Den upplevdes som spännande och givande av deltagarna, vilket ledde till att man önskade en uppföljning. Denna konferens kommer då Linda att stå värd för, troligtvis sista helgen i november – i Kalmar! Då hoppas vi att många partikamrater som sitter i kulturnämnder i våra kommuner, eller som bara är allmänt intresserade av kulturfrågor, kan komma.

Under maj anordnades också en Skola och Kulturkonferens i Kalmar. Flera ur landstingsgruppen var på plats när de två projektledarna för Skola och Kulturprojektet som genomförts i Kalmar län redogjorde för sitt arbete med införliva estetiska lärprocesser och kultur i grundskolan.
Förutom dessa konferenser har det varit sydostkulturmöte, kulturberedning och träff med kulturrådet. Dessutom har en kulturplan tagits fram, som snart ska gå ut på remiss. Den kommer även att finnas på regionförbundets hemsida och där är alla välkomna att tycka till!
Utöver detta har det varit en hel del besök hos psykiatrin i Västervik där vi träffat såväl chefer på olika nivåer som personal ”på golvet”. Månaden avslutades med en heldag där såväl BUP, rättsspyk på Reimersholm, som slutenspykiatrin inne på sjukhuset besöktes.
Kaj Raving, politisk sekreterare

Vänsterpartiet Kalmar län

Rösta i dag

I dag röstar vi på vänsterpartiet för jämställdhet, för miljön, för en bra djurhållning, för mångfald, för rättvisa löner för alla som jobbar här oavsett ursprung, för feminismen, för välfärden som ska försvaras genom att sätta stopp för EU:s nedskärningar och tvångsprivatiseringar, mot rasism och främlingsfientlighet. mm mm.
Vår röst gör skillnad och det är med stolthet vi röstar på (V).

valaffisch 1

valaffisch 2

valaffisch 3

Fairtrade i Emmaboda årets demokratipristagare

I dag har vi beslutat att tilldela Fairtrade gruppen i Emmaboda årets demokratipris som är den sjunde i ordningen. Vi vill gratulera gruppen för deras fantastiska arbete med att göra kommunen Faitrade rättvisemärkt . 

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt är än så länge det enda märkningsinitiativet på marknaden som i sina kriterier har ett fastställt minimipris för produkten, dvs. en bättre betalning, och därmed ställer de mest långtgående etiska kraven.

När priset delas ut meddelar vi senare. Priset består av ett diplom och gåvor från UNICEF gåvoshop som går till barn som behöver hjälp.

fairtrade

 

 

Välfärd, kultur och antirasism

I dag på arbetarnas högtidsdag så arrangerade vi vänsterpartister i Emmaboda kommun appelmöte där Birgitta Axelsson Edström och Nicke Grozdanovski höll 1 maj tal. Det var förhoppningsvis sista gången vi första maj talade under en borgerlig regering. Birgittas tal kan ni läsa på hennes blogg
Nicke höll sig till lokalpolitiken och talade om varför man ska lägga sin röst på vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

1.maj

 • Vi är garanten för en politik som värnar om den kommunala verksamheten och jag utfäste ett vallöfte att vi aldrig kommer medverka i att kommunal verksamhet hamnar i marknadens klor. Den kommunala verksamheten hör bäst hemma i offentlig regi och kommunen visar upp goda siffror på många områden som visar att välfärden funkar i Emmaboda kommun men den kan bli bättre och det kommer vi medverka till. Vi vill stärka välfärden dels genom personalens välbefinnande och dels dom som behöver samhällets verksamhet som t ex. elever och äldre. Personalen i den kommunala verksamheterna jobbar och sliter för att vi ska ha en bra välfärd. Dom är hjältar i samhället som är värda all respekt. Men för att dom ska hålla ett helt yrkesliv så behöver dom får fler arbetskamrater. Vi väljer välfärd istället för sänkta skatter eller vinstintresse i den offentliga.
 • Vi är kulturpartiet i kommuen där vi ser kulturen som en livsbejakande inrättning för oss människor. Vad vore ett samhälle utan kultur? vad vore ett samhälle utan konst, musik, böcker mm? Varje mänskligt samhälle har sin egen kultur, levnadssätt och sedvänjor. Kulturen i vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Kulturen bidrar till mötesplatser mellan människor där kunskap och tankar byts. Utan ett rikt kulturliv så stannar det mänskliga samhället. Kulturen skapar ett rikt språk för oss människor som även ger dem som är funktionshindrade möjlighet att kommunicera med omgivningen. Kulturskolan är viktig för ungas kulturella utveckling och därför vill vi ha så låga avgifter i kulturskolan som möjligt för att på sikt avskaffa den helt. Ingen elev ska behöva avstå från sin kulturella vilja för att föräldrarna inte har råd.
 • Vi viker inte ett tum i våra antirasistiska värderingar. Allas lika värde oavsett
  ursprung är en våra mest centrala ideologiska ståndpunkter och den viker vi aldrig ifrån.

I talet nämnde Nicke dom förslag vi har lagt frDSC08604am i olika motioner. Som avskaffande av dom delade turerna i kommunens verksamheter, Utbildnings för sistaårseleverna i arbetsrätt. Införa en köttfri dag i kommunens mathållning, Inrätta ungdomens hus i det rivningshotande Vita huset, Dessa kommer bli en del av vår politik vi kommer gå till val på.

Vänsterpartiet är en röd tråd där våra värderingar är lika viktiga i Emmaboda som i Bryssel, lika viktiga i Kalmar län som i Stockholm. Så se till att rösta på vänsterpartiet i alla valen för en välfärd som inte är till salu

Vänsterpartiets svar till PRO

Under dagens debatt som PRO arrangerade lämnade vi följande skriftliga svar på deras frågor. Jag representerade vänstern under debatten där alla partier i fullmäktige utom SD deltog.

RIKSPOLITIK

 • 1.Om pensionsystemet:  Ett stabilt och robust pensionssystem är av central betydelse för enskilda människor men också för samhället. Vårt gemensamma pensionssystem bör vara utformat så att det ger ekonomiska förutsättningar för ett värdigt liv när den aktiva arbetsperioden avslutas. Vänsterpartiet menar att pensionen, i likhet med övriga socialförsäkringar, bör följa inkomstbortfallsprincipen. Tidigare beräkningar visade att en industriarbetare skulle få 62 procent av slutlönen i statlig pension, vilket bör tjäna som ett riktmärke. Pensionen bör även följa löneutvecklingen. Pensionssystemet bör vara utformat så att det inte missgynnar dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka. Det måste vara bakomliggande inkomster som ska ligga till grund för pensionens storlek och inte allt sämre ersättningar i andra trygghetssystem. Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Det är viktigt att vi gemensamt sprider de risker som kan uppstå även i ett nytt pensionssystem. Förvaltningen av pensionskapitalet måste ske effektivt och användas klokt för att stärka Sveriges samhällsbygge genom väl valda investeringar för framtiden. Pensionssystemet måste vara fullt finansierat via avgifter samt ha tillräckligt med fonderade medel för att klara ekonomiska kriser. Lösningar som är gynnsamma för breda grupper skapar ett sammanhållet och gott samhälle i stället för spänningar mellan dagens pensionärer och de som arbetar i dag men som blir morgondagens pensionärer.
 • 2. Om pensionärsskatten: Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller föräldrapenning m.m.
 • 3 Boende för äldre:  Att bo på ett särskild boende ska inte anses vara fult utan tvärtom en rättighet för dom äldre som är i behov av det. Att bo hemma ska vara möjligt om så önskas men trösklarna måste sänkas för att få möjlighet till ett särskilt boende. Oro och otrygghet bedöms inte längre som tillräckliga skäl för att bevilja vård- och omsorgsboende, utan i många fall krävs en demensdiagnos för att få en plats. Det förekommer även att väntetiderna för att få en plats är alltför långa, varmed ett större ansvar lastas över på de anhöriga. För att kommunerna ska kunna bygga fler vård- och omsorgsboenden behövs ändamålsenligt utformade investeringsstöd på nationell nivå. Det måste också finnas möjlighet att anställa personal, vilket utgör den stora kostnaden. Kommunerna behöver få ökade anslag för att kunna anställa mer personal i äldreomsorgen. Idag går äldreomsorgen i flera kommuner med underskott. Äldreboendet ska vara öppet och en resurs för de äldre i området. På äldreboendet ska de kunna delta i aktiviteter, låna lokaler och inta måltider. Den 19 september 2012 fattade riksdagen ett enhälligt beslut om en parbogaranti, en fråga som Vänsterpartiet drivit och motionerat om i flera år. Par som har levt ihop en stor del av livet ska självklart erbjudas möjlighet att fortsätta göra det, även om det bara är en av dem som behöver bo i vård- och omsorgsboende. Erfarenheterna från de kommuner som erbjuder parboenden är att det är relativt få som väljer detta alternativ. Det är därför viktigt att anhöriga alltid ska känna sig välkomna att besöka och om de vill, delta i omsorgen av sina närstående. Äldreomsorgen ska välkomna alla äldre. För att kunna göra det måste man inse att äldre inte är en homogen grupp. Precis som när det gäller alla andra kan äldre ha olika etniska ursprung, ett annat modersmål än svenska eller exempelvis vara hbtq-person. Vissa äldre har fått funktionsnedsättningar på äldre dagar och andra har haft dem under lång tid eller i hela livet. För att möta alla med värdighet behövs kunskap och ibland organisatoriska förändringar.

Lokala frågor.

 • 1.Om Kommunala pensionärsrådets vara eller icke vara: Vänsterpartiet anser att KPR naturligtvis ska vara kvar. Det är en viktigt länk mellan politiken och verksamheten.
 • 2 Om särskilda boenden:. För 10 år sedan fanns det en politik i vår kommun som sa att man mer eller mindre påtvingad bo hemma. Att flytta in till ett särskilt boende skulle vara av yttersta nöd och man skulle helst inte prata högt om det. I dag är det annorlunda. Dom äldre har fortfarande möjlighet att bo hemma men att flytta till ett särskild boende har blivit lättare. Vi tycker att kommunen ska satsa på att utveckla dom olika särskilda boendena. Man ska beakta förutom fysiskt och psykisk funktionshinder även den sociala funktionshindret. Påtvingad ensamhet kan leda till psykiska funktionshinder.
 • 3. Om vilka satsningar som riktats till äldre: Vi anser att alla kommunens olika investeringar också kommer dom äldre medborgarna till pass. Men specifikt har Socialnämnden gjort en hel del satsningar som kommer dom äldre till pass. Personalen inom äldreomsorgen har fått gå fortutbildningar och man har satsat på ett palliativt team bland annat. Vi i Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på personalen, på dom särskilda boendena, på dom äldres vardag. Vid senaste fullmäktige den 7 april yrkade vi t ex tillägg att kommunen står för terminsavgiften (150-200) till Korpens pensionärsgympa för de som lämnar in ansökan om det. Vi tycker att det vore en bra investering att även dom fattigaste pensionärerna ska kunna gympa och att man i förlängningen minskar vårdbehovet.

1.a maj

1.maj

1 maj märke 2014

Vi är inte till salu men vi har 1.maj märken till salu
Kontakta mig om du vill köpa en eller flera för 20:-
Behållningen av 1 maj märket går till UNICEF

Demokratipris 2014

Sex demokratipris har vi delat ut genom året.. nu senast Emmaboda VIsförening.

Demokratipriset 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snart är det dags att utse 2014 års pristagare. 
Priset som delas ut någongång i månadskiftet april/maj ska gå till personer eller organisationer som verkar för ett utvecklande av demokratin i Emmaboda kommun. I ordet demokrati rymmer många begrepp som till exempel jämställdhet, mångfald och kultur. Många eldsjälar arbetar i det tysta och det är dessa vi vill uppmärksamma

Vi vill uppmärksamma goda krafter i samhället som ofta arbetar ideellt och brinner för den verksamhet som de bedriver. Det är inget krav att de nominerade ska bo i Emmaboda kommun men de ska givetvis verka i vår kommun. Alla är välkomna att nominera till detta pris med en motivering till varför just deras förslag ska ha priset. På så sätt vill vi engagera alla att vara med och bidra till detta pris.
skicka din nominering till: [email protected]

Landstingsgruppens nyhetsbrev mars

I början av mars hölls årets första fullmäktigemöte, vilket blev en ganska odramatisk tillställning utan större konflikter. Mötet webbsändes, men om man inte tittade så missade man inte så mycket. Det är tydligt att borgarna i länet är trötta och idélösa då de mest försöker göra storpolitik av detaljer. Det är kanske inte så konstigt då Landstinget i Kalmar län på många områden tillhör landets mest framgångsrika.

Den 12 mars fick landstingsrådet Linda Fleetwood möjlighet att delge för en del av dessa framgångar och hur Vänsterpartiet kan göra skillnad i politiken, när vänsterpartistiska landstingsråd och politiska sekreterare från hela landet samlades till ett möte i Stockholm. Tiden var såklart för kort för att redogöra för allt men hon redogjorde för hur vi infört avgiftsfri sjukvård för alla över 85 år och vid psykiatrisk tvångsvård, hur vi satsar på nära psykiatrisk vård för barn och unga, nya lokaler och ökat patientinflytande inom psykiatrin. Osv, osv.

Under mars månad har det också kommit flera bekräftelser på dessa framgångar. Vi bland annat fått veta att Landstinget i Kalmar län fortfarande har landets lägsta sjukfrånvaro. Dessutom publicerades årsresultatet i Vårdbarometern där alla Sveriges landsting och regioner deltar. Undersökningen visar medborgarnas attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården. Glädjande nog så är det de boende i Kalmar län som har allra högst förtroende i landet till hälso- och sjukvården.

Kalmar län är också ett av de län i landet som har den miljövänligaste kollektivtrafiken. Tillsammans med Västmanlands, Stockholms och Jönköpings län har Kalmar län störst andel bussar som körs på förnybara drivmedel. Vid nästa upphandling, år 2017, ska det bli 100 procent fossilfritt i kollektivtrafiken.

Kalmar Länstrafik satsar nu också på mer närtrafik i länet. Det blir fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken också kvällar och helger. Detta har varit väldigt efterfrågat i glesbygden där närtrafiken är (bör vara) ett viktigt komplement för många, inte minst unga.

Under februari firades att Landstinget i Kalmar län har haft den bästa tillgängligheten i landet under 2013. Vid landstingsstyrelsens möte 26 mars kunde man konstatera att tillgängligheten var fortsatt hög till såväl sjukhus som psykiatri.

Verksamhetsbesöken som den rödgröna majoriteten genomför varje vår har fortsatt under mars liksom arbetet med majoritetens riktlinjer inför kommande budget. Båda delarna fortsätter också ett par månader till.

Kaj Raving, politisk sekreterare
Vänsterpartiet Kalmar län

För mångfald mot enfald

Ett hundratal personer deltog när manifestationen för mångfald och mot enfald arrangerades. Det var ett samarrangemang mellan Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och De handikappades riksförbund. Förutom dom talare på bild så talade även Daniel Miletic, ordförande i Vänsterpartiet i Emmaboda och Johan Karlsson från Nybro.

Nicke

Nicke Grozdanovski talade för vänsterpartiet och pratade om att en trygg uppväxt och en trygg barndom påverkar vilken riktning ditt liv tar. Att får man kärlek och respekt så fort som möjligt i livet så stärks du som människa och då får rasistiska grupperingar betydligt svårare att nå dig med sina budskap.

DSC08327

Inger Bark Lagergren (mp) höll ett engagerad tal under manifestationen.
Tack för din och Miljöpartiets medverkan

DSC08330

Lise Kroer (V) läste tänkvärda dikter under manifestationen.
Tack för din medverkan.

DSC08337

Emmabodas kommunalråd Ann-marie Fagerström (S) pratade om Emmaboda kommuns miljökalender som heter i år heter, Världen i Emmaboda. Årets tolv månader pryds av människor från tolv olika nationaliteter. De har haft olika skäl att flytta från sitt hemland till Emmaboda. Gemensamt för dem alla är att de trivs här och de bidrar till samhällets utveckling.
Tack för din och Socialdemokraternas medverkan på manifestationen.

DSC08342

Kaaw Mouhamadou Toure talade med glädje om sin erfarenhet att bo i Emmaboda. Att vi tillsammans har mycket att ge varandra för att skapa ett harmonisk samhälle.
Tack för din insats Kaaw på manifestationen

DSC08345

Stig Ove Andersson (S) socialnämndens ordförande talade om hur viktigt det är att ta till vara på dom som kommer till oss. Deras kompetens och erfarenhet tillsammans med våra är viktiga för att forma ett harmoniskt samhälle

DSC08348

Kyrkoherde Annette Geyer talade om hur viktigt ett samhälle för alla är och flaggade för evenemanget Song for Mandela som äger rum på lördag i Emmaboda församlingshem

DSC08323

Peter Olsson och Dennis Lukkarinen samt Kalle Börjesson som hjälpte till med att rigga. på Centrumtorget i Emmaboda under gårdagens manifestation mot rasism för mångfald. Tack för ert bidrag till manifestationen.

 

Emmaboda inte till salu

Emmaboda inte till salu

Facebook Likes

en välfärd att lita på

en välfärd att lita på

vänsterpartiet

vänsterpartiet

För en välfärd utan vinstintresse

För en välfärd utan vinstintresse

1 maj märke 2014

1 maj märke 2014

Demokratipriset 2014

Demokratipriset 2014

Välfärd för alla

Välfärd för alla

Kalendarium

februari 2019
M T O T F L S
« apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

bli_medlem

bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.