Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun

Demokratipris 2014 till föreningen för rättvis handel

Emmabodas förening för rättvis handel motar demokratipriset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som har till syfte att genom handel förbättra levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländerna. Emmaboda är sedan 2011 en Fairtrade City; den 41:a i Sverige av landets 290 kommuner.

Det är viktigt arbete som föreningen gör för uppmärksamma och sprida kunskap om arbetsförhållanden i utvecklingsländer. Man är aktiv i kommunen och sätter Emmaboda kommun på fairtrade kartan på olika sätt. Man säljer, upplyser rättvisemärkta produkter och bedriver studier för att utbilda ambassadörer.

Generella kriterier för rättvis handel

 • Goda arbetsförhållanden, långsiktighet, en skälig lön/betalning och miljömedvetenhet.
 • En öppen, demokratisk organisationsstruktur.
 • En utvecklande och tillmötesgående dialog mellan alla aktörer, där delaktigheten är grundläggande.
 • Främja långsiktiga och stabila handelsrelationer.
 • Arbetet ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,
 • FN:s barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner.
 • Främja jämställdhet mellan män och kvinnor.
 • Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer i utbildnings- och upplysningssyfte.
 • Prioritera produkter som i så hög grad som möjligt förädlats i ursprungslandet. 

Emmabodas förening för rättvis handel bidrar till att göra världen bättre och det är en viktig demokratisk gärning som föreningen gör och som tydligt gör skillnad.

Utdelning av demokratipriset

Utdelning av demokratipriset 2014 sker den 18 juni kl 16:00, Järnvägsparken i Emmaboda.
Pristagarna är Emmabodas förening för rättvis handel (Fairtrade)
Medverkar gör också  musikern och sångaren Peter Olsson
Välkommna att hylla årets pristagare

Motion till fullmäktige: Öka anslagen till kvinnojouren

Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som mycket ofta betyder livslång sjukdom och lidande för de kvinnor och barn som drabbas. För samhället blir detta en stor och ökande kostnad, om inte tillräckliga resurser sätts in i tid för att mildra och minska de skador, som kvinnorna och barnen har fått. Trots detta får kvinnojouren ett allt för litet ekonomiskt stöd. Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna. I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn.

Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. För Vänsterpartiet är det viktigt att agera mot mäns våld mot kvinnor. Ett av våra krav är att stödet till kvinnojourerna måste öka.

Genom kvinnors ideella frivilligarbete i jourerna kan brottsoffer få relevant hjälp trots att samhällets insatser brister. Kvinnojourernas styrka ligger i att de är skapade av kvinnor för kvinnor. Det är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Tjej- och kvinnojourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och sprida kunskap om våldets mekanismer och konsekvenser. Trots att företrädare för polis, socialtjänst och sjukvård själva anser att de lokala kvinnojourerna ger ett mer heltäckande stöd till utsatta kvinnor än vad de själva kan erbjuda existerar jourerna fortfarande under osäkra förhållanden.

I dag finns det kvinnojourer i ungefär hälften av landets kommuner och antalet kvinnor som söker hjälp ökar stadigt. Samtidigt ökar antalet förfrågningar från kommun, polis och skola; i fjol med nästan 30 procent. Det blir dock allt svårare för kvinnor som drabbas av våld att få plats på ett skyddat boende och antalet kvinnor som avvisats har ökat. Detta visar att det behövs mer resurser till kvinnojourerna.
Regeringen har tillfört kommunerna utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn på lokal nivå. Detta är lovvärt men långtifrån tillräckligt. Fredrik Reinfeldt har ännu inte infriat sitt löfte från 2011 om att resurserna till kvinnojourerna ska öka. Därför är det fortfarande svårt för kvinnojourerna att göra långsiktiga planeringar för sin verksamhet.

Att vi gör specifika satsningar på kvinnojourerna för att motverka mäns våld mot kvinnor betyder inte att vi inte är medvetna om att även män och hbtq-personer utsätts för våld i nära relationer. Allt våld i nära relationer måste bekämpas och alla som blivit utsatta för våld har rätt till stöd och hjälp. Genom att särskilt lyfta upp mäns våld mot kvinnor synliggörs dock den patriarkala struktur som reproducerar och förminskar våldet.
Vänsterpartiet anser att kommunen måste ta ett ökat ansvar för mäns våld mot kvinnor. Kommunen måste fungera som garant för att kvinnor som utsatts för våld får den hjälp de behöver. Därför måste kvinnojouren få ett stabilt ekonomiskt stöd som gör deras verksamhet möjlig att fungera. Detta görs genom att öka anslagen till kommunens tjej- och kvinnojour. Genom att även säkerställa att anslagen är löpande och räknas upp automatiskt så att de inte måste sökas varje år, så kan verksamheten garanteras.

Vi yrkar:
– Att öka kommunens årliga anslag till minst 22000 kr till kvinnojouren.
– Att säkerhetsställa att anslagen på minst 22000 kr är löpande på fem år

Skydda gemensam egendom

Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Vi har sett under dom senaste åren en privatiseringsvåg dra genom landet. De har sålt bla ut skolor och vårdcentraler, apotek, järnvägstrafik och allmännyttans lägenheter. Listan kan göras lång på sådant som har sålts ut från kommuner, landsting och stat. Många gånger har dessa privatiseringar skett långt under marknadspris och ofta har det inneburit att samhällsnyttiga funktioner slagits sönder. Detta i kombination med att utförsäljningarna är mer eller mindre oåterkalleliga gör det så allvarligt. För när egendomen väl har sålts ut är det mycket svårt att köpa tillbaka den. Det som tar flera decennier för det offentliga att bygga upp kan säljas ut på bara något år. Försäljningar av det offentliga berör många kommuninvånare som ibland inte har haft en möjlighet att säga sitt.

Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas. Vi föreslår att det för beslut om att sälja ut gemensamt ägd egendom krävs tre fjärdedelar majoritet, alternativt två likalydande beslut med mellanliggande val så att väljarna får möjlighet att avgöra. Något av dessa villkor måste vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå.

Skyddet ska gälla gemensamt ägd egendom vars värde överskrider en viss
beloppsgräns. För att undvika att man går runt skyddet genom att dela upp en
försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för vad som räknas
som en och samma försäljning. Reglerna för vad som räknas som en och samma
upphandling kan här vara en förebild.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
– Att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige i Emmaboda kommun fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val.

Landstingsgruppens nyhetsbrev för maj.

I början av maj presenterades de riktlinjer inför höstens budget som vi arbetat med sen i januari. Trots tuff ekonomisk situation så blev det en hel del offensiva satsningar. Och som vanligt en hel del V-märkt. Några av satsningarna som kan nämnas är: En köfri sjukvård ska bli verklighet senast år 2018, cancervård ska ses som akutsjukvård med målet att alla patienter ska få behandling inom fyra veckor, den nära hälso- och sjukvården ska byggas ut i hela länet, satsningar ska göras på våra medarbetare och beroendet av hyrläkare ska brytas. Mer kan man läsa på hemsidan http://kalmarlan.vansterpartiet.se/2014/05/05/nya-steg-mot-en-mer-jamstalld-och-jamlik-halso-och-sjukvard/

Det vi från Vänsterpartiets sida inte fick med i dessa riktlinjer tar vi nu istället med i vårt eget valprogram. Plus en hel del annat förstås.
Den riktigt stora nyheten denna månad är annars att Kalmar blir ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Samverkan utvecklas i flera steg med start den 1 juli i år, då Kalmar blir en av huvudorterna för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter. Det innebär också en satsning på medicinsk forskning i Kalmar. Avtalet innebär såklart ett stort lyft för sjukvården i Kalmar län och inte minst kommer det att bidra till att på sikt säkra tillgången till läkare i Kalmar län.

Vid landstingsstyrelsens möte 7 maj kunde man konstatera att efter en bra start på året fortsätter landstinget att ytterligare förbättra tillgängligheten till länets sjukhus. I mars fick nio av tio patienterna en tid till besök hos läkare eller behandling/operation inom 60 dagar. När det gäller tid till läkare var resultatet 88 procent och för operation/behandling 91 procent. Därmed fortsätter landstinget att ligga i topp i landet när det gäller tillgänglighet till vården.
Tillgängligheten till psykiatrin fortsatte också att förbättras under mars. Drygt 90 procent av patienterna till vuxenpsykiatrin fick komma till en läkare inom 60 dagar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick nästan samtliga tid inom 30 dagar för ett första besök. För drygt 95 procent startade fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar.

För vårt landstingsråd Linda Fleetwood har maj månad inneburit mycket kultur och psykiatri.
Först deltog hon i Vänsterpartiets kulturkonferens i Malmö. Den upplevdes som spännande och givande av deltagarna, vilket ledde till att man önskade en uppföljning. Denna konferens kommer då Linda att stå värd för, troligtvis sista helgen i november – i Kalmar! Då hoppas vi att många partikamrater som sitter i kulturnämnder i våra kommuner, eller som bara är allmänt intresserade av kulturfrågor, kan komma.

Under maj anordnades också en Skola och Kulturkonferens i Kalmar. Flera ur landstingsgruppen var på plats när de två projektledarna för Skola och Kulturprojektet som genomförts i Kalmar län redogjorde för sitt arbete med införliva estetiska lärprocesser och kultur i grundskolan.
Förutom dessa konferenser har det varit sydostkulturmöte, kulturberedning och träff med kulturrådet. Dessutom har en kulturplan tagits fram, som snart ska gå ut på remiss. Den kommer även att finnas på regionförbundets hemsida och där är alla välkomna att tycka till!
Utöver detta har det varit en hel del besök hos psykiatrin i Västervik där vi träffat såväl chefer på olika nivåer som personal ”på golvet”. Månaden avslutades med en heldag där såväl BUP, rättsspyk på Reimersholm, som slutenspykiatrin inne på sjukhuset besöktes.
Kaj Raving, politisk sekreterare

Vänsterpartiet Kalmar län

Rösta i dag

I dag röstar vi på vänsterpartiet för jämställdhet, för miljön, för en bra djurhållning, för mångfald, för rättvisa löner för alla som jobbar här oavsett ursprung, för feminismen, för välfärden som ska försvaras genom att sätta stopp för EU:s nedskärningar och tvångsprivatiseringar, mot rasism och främlingsfientlighet. mm mm.
Vår röst gör skillnad och det är med stolthet vi röstar på (V).

valaffisch 1

valaffisch 2

valaffisch 3

Fairtrade i Emmaboda årets demokratipristagare

I dag har vi beslutat att tilldela Fairtrade gruppen i Emmaboda årets demokratipris som är den sjunde i ordningen. Vi vill gratulera gruppen för deras fantastiska arbete med att göra kommunen Faitrade rättvisemärkt . 

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt är än så länge det enda märkningsinitiativet på marknaden som i sina kriterier har ett fastställt minimipris för produkten, dvs. en bättre betalning, och därmed ställer de mest långtgående etiska kraven.

När priset delas ut meddelar vi senare. Priset består av ett diplom och gåvor från UNICEF gåvoshop som går till barn som behöver hjälp.

fairtrade

 

 

Välfärd, kultur och antirasism

I dag på arbetarnas högtidsdag så arrangerade vi vänsterpartister i Emmaboda kommun appelmöte där Birgitta Axelsson Edström och Nicke Grozdanovski höll 1 maj tal. Det var förhoppningsvis sista gången vi första maj talade under en borgerlig regering. Birgittas tal kan ni läsa på hennes blogg
Nicke höll sig till lokalpolitiken och talade om varför man ska lägga sin röst på vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

1.maj

 • Vi är garanten för en politik som värnar om den kommunala verksamheten och jag utfäste ett vallöfte att vi aldrig kommer medverka i att kommunal verksamhet hamnar i marknadens klor. Den kommunala verksamheten hör bäst hemma i offentlig regi och kommunen visar upp goda siffror på många områden som visar att välfärden funkar i Emmaboda kommun men den kan bli bättre och det kommer vi medverka till. Vi vill stärka välfärden dels genom personalens välbefinnande och dels dom som behöver samhällets verksamhet som t ex. elever och äldre. Personalen i den kommunala verksamheterna jobbar och sliter för att vi ska ha en bra välfärd. Dom är hjältar i samhället som är värda all respekt. Men för att dom ska hålla ett helt yrkesliv så behöver dom får fler arbetskamrater. Vi väljer välfärd istället för sänkta skatter eller vinstintresse i den offentliga.
 • Vi är kulturpartiet i kommuen där vi ser kulturen som en livsbejakande inrättning för oss människor. Vad vore ett samhälle utan kultur? vad vore ett samhälle utan konst, musik, böcker mm? Varje mänskligt samhälle har sin egen kultur, levnadssätt och sedvänjor. Kulturen i vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Kulturen bidrar till mötesplatser mellan människor där kunskap och tankar byts. Utan ett rikt kulturliv så stannar det mänskliga samhället. Kulturen skapar ett rikt språk för oss människor som även ger dem som är funktionshindrade möjlighet att kommunicera med omgivningen. Kulturskolan är viktig för ungas kulturella utveckling och därför vill vi ha så låga avgifter i kulturskolan som möjligt för att på sikt avskaffa den helt. Ingen elev ska behöva avstå från sin kulturella vilja för att föräldrarna inte har råd.
 • Vi viker inte ett tum i våra antirasistiska värderingar. Allas lika värde oavsett
  ursprung är en våra mest centrala ideologiska ståndpunkter och den viker vi aldrig ifrån.

I talet nämnde Nicke dom förslag vi har lagt frDSC08604am i olika motioner. Som avskaffande av dom delade turerna i kommunens verksamheter, Utbildnings för sistaårseleverna i arbetsrätt. Införa en köttfri dag i kommunens mathållning, Inrätta ungdomens hus i det rivningshotande Vita huset, Dessa kommer bli en del av vår politik vi kommer gå till val på.

Vänsterpartiet är en röd tråd där våra värderingar är lika viktiga i Emmaboda som i Bryssel, lika viktiga i Kalmar län som i Stockholm. Så se till att rösta på vänsterpartiet i alla valen för en välfärd som inte är till salu

Vänsterpartiets svar till PRO

Under dagens debatt som PRO arrangerade lämnade vi följande skriftliga svar på deras frågor. Jag representerade vänstern under debatten där alla partier i fullmäktige utom SD deltog.

RIKSPOLITIK

 • 1.Om pensionsystemet:  Ett stabilt och robust pensionssystem är av central betydelse för enskilda människor men också för samhället. Vårt gemensamma pensionssystem bör vara utformat så att det ger ekonomiska förutsättningar för ett värdigt liv när den aktiva arbetsperioden avslutas. Vänsterpartiet menar att pensionen, i likhet med övriga socialförsäkringar, bör följa inkomstbortfallsprincipen. Tidigare beräkningar visade att en industriarbetare skulle få 62 procent av slutlönen i statlig pension, vilket bör tjäna som ett riktmärke. Pensionen bör även följa löneutvecklingen. Pensionssystemet bör vara utformat så att det inte missgynnar dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka. Det måste vara bakomliggande inkomster som ska ligga till grund för pensionens storlek och inte allt sämre ersättningar i andra trygghetssystem. Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Det är viktigt att vi gemensamt sprider de risker som kan uppstå även i ett nytt pensionssystem. Förvaltningen av pensionskapitalet måste ske effektivt och användas klokt för att stärka Sveriges samhällsbygge genom väl valda investeringar för framtiden. Pensionssystemet måste vara fullt finansierat via avgifter samt ha tillräckligt med fonderade medel för att klara ekonomiska kriser. Lösningar som är gynnsamma för breda grupper skapar ett sammanhållet och gott samhälle i stället för spänningar mellan dagens pensionärer och de som arbetar i dag men som blir morgondagens pensionärer.
 • 2. Om pensionärsskatten: Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller föräldrapenning m.m.
 • 3 Boende för äldre:  Att bo på ett särskild boende ska inte anses vara fult utan tvärtom en rättighet för dom äldre som är i behov av det. Att bo hemma ska vara möjligt om så önskas men trösklarna måste sänkas för att få möjlighet till ett särskilt boende. Oro och otrygghet bedöms inte längre som tillräckliga skäl för att bevilja vård- och omsorgsboende, utan i många fall krävs en demensdiagnos för att få en plats. Det förekommer även att väntetiderna för att få en plats är alltför långa, varmed ett större ansvar lastas över på de anhöriga. För att kommunerna ska kunna bygga fler vård- och omsorgsboenden behövs ändamålsenligt utformade investeringsstöd på nationell nivå. Det måste också finnas möjlighet att anställa personal, vilket utgör den stora kostnaden. Kommunerna behöver få ökade anslag för att kunna anställa mer personal i äldreomsorgen. Idag går äldreomsorgen i flera kommuner med underskott. Äldreboendet ska vara öppet och en resurs för de äldre i området. På äldreboendet ska de kunna delta i aktiviteter, låna lokaler och inta måltider. Den 19 september 2012 fattade riksdagen ett enhälligt beslut om en parbogaranti, en fråga som Vänsterpartiet drivit och motionerat om i flera år. Par som har levt ihop en stor del av livet ska självklart erbjudas möjlighet att fortsätta göra det, även om det bara är en av dem som behöver bo i vård- och omsorgsboende. Erfarenheterna från de kommuner som erbjuder parboenden är att det är relativt få som väljer detta alternativ. Det är därför viktigt att anhöriga alltid ska känna sig välkomna att besöka och om de vill, delta i omsorgen av sina närstående. Äldreomsorgen ska välkomna alla äldre. För att kunna göra det måste man inse att äldre inte är en homogen grupp. Precis som när det gäller alla andra kan äldre ha olika etniska ursprung, ett annat modersmål än svenska eller exempelvis vara hbtq-person. Vissa äldre har fått funktionsnedsättningar på äldre dagar och andra har haft dem under lång tid eller i hela livet. För att möta alla med värdighet behövs kunskap och ibland organisatoriska förändringar.

Lokala frågor.

 • 1.Om Kommunala pensionärsrådets vara eller icke vara: Vänsterpartiet anser att KPR naturligtvis ska vara kvar. Det är en viktigt länk mellan politiken och verksamheten.
 • 2 Om särskilda boenden:. För 10 år sedan fanns det en politik i vår kommun som sa att man mer eller mindre påtvingad bo hemma. Att flytta in till ett särskilt boende skulle vara av yttersta nöd och man skulle helst inte prata högt om det. I dag är det annorlunda. Dom äldre har fortfarande möjlighet att bo hemma men att flytta till ett särskild boende har blivit lättare. Vi tycker att kommunen ska satsa på att utveckla dom olika särskilda boendena. Man ska beakta förutom fysiskt och psykisk funktionshinder även den sociala funktionshindret. Påtvingad ensamhet kan leda till psykiska funktionshinder.
 • 3. Om vilka satsningar som riktats till äldre: Vi anser att alla kommunens olika investeringar också kommer dom äldre medborgarna till pass. Men specifikt har Socialnämnden gjort en hel del satsningar som kommer dom äldre till pass. Personalen inom äldreomsorgen har fått gå fortutbildningar och man har satsat på ett palliativt team bland annat. Vi i Vänsterpartiet vill fortsätta att satsa på personalen, på dom särskilda boendena, på dom äldres vardag. Vid senaste fullmäktige den 7 april yrkade vi t ex tillägg att kommunen står för terminsavgiften (150-200) till Korpens pensionärsgympa för de som lämnar in ansökan om det. Vi tycker att det vore en bra investering att även dom fattigaste pensionärerna ska kunna gympa och att man i förlängningen minskar vårdbehovet.

1.a maj

1.maj

1 maj märke 2014

Vi är inte till salu men vi har 1.maj märken till salu
Kontakta mig om du vill köpa en eller flera för 20:-
Behållningen av 1 maj märket går till UNICEF

Emmaboda inte till salu

Emmaboda inte till salu

Facebook Likes

en välfärd att lita på

en välfärd att lita på

vänsterpartiet

vänsterpartiet

För en välfärd utan vinstintresse

För en välfärd utan vinstintresse

1 maj märke 2014

1 maj märke 2014

Demokratipriset 2014

Demokratipriset 2014

Välfärd för alla

Välfärd för alla

Kalendarium

februari 2018
M T O T F L S
« Apr    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

bli_medlem

bli_medlem

Ge oss tummen upp och bli vår vän på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook får du alltid information om vad som händer och de aktuella frågor som vi driver.